The Diplomas de Español como Lengua Extranjera

D.E.L.E.

D.E.L.E.

Skraćenica DELE znači Diploma španskog kao stranog jezika. Ove diplome su jedine zvanično priznate diplome međunarodnog karaktera o vladanju španskim jezikom, izdate od strane Ministarstva obrazovanja, kulture i sporta Španije.

Diplome koje se mogu dobiti su sledeće:

 • Diploma početnog nivoa.
 • Diploma srednjeg nivoa.
 • Diploma najvišeg nivoa.

Diploma početnog nivoa

Potvrđuje jezičku sposobnost dovoljnu za snalaženje u situacijama koje zahtevaju osnovni nivo komunikacije.

Ispit se sastoji iz sledećih delova:

 • Razumevanje teksta (40 min.).
 • Pismeno izražavanje (50 min) Pisanje kratkih i jednostavnih tekstova praktičnog karaktera.
 • Razumevanje slušanog teksta (30 min.).
 • Test gramatike i vokabulara (40 min.).
 • Konverzacija (10-15 min.).

Prema ALTE (Asocijacija provere znanja u Evropi) Sertifikat početnog nivoa odgovara sledećim međunarodnim diplomama:

* Engleski: Preliminary English Test (PET)
* Francuski: Certificat d Etudes de Français Pratique 2 (C.E.F.P. 2)
* Nemački: Zertifikat Deutch als Fremdsprache (ZdaF)

Informacije o ispitima D.E.L.E. možete pronaći na sledećoj adresi: http://diplomas.cervantes.es

Diploma srednjeg nivoa

Potvrđuje jezičku sposobnost za snalaženje u uobičajenim sitacijama svakodnevnog života, u situacijama normalne komunikacije koje ne zahtevaju specijalizovano izražavanje.

Sastoji se od sledećeg:

 • Razumevanje teksta (60 min.).
 • Pismeno izražavanje (60 min).Pisanje pisma i sastava. Svaki od pisanog teksta treba da sadrži između 150 i 200 reči.
 • Razumevanje slušanog teksta (30 min). Kandidat odgovara na 12 pitanja sa više ponuđenih opcija na 4 audio teksta. Snimak se sastoji od obaveštenja, vesti, razgovora ili intervjua.
 • Test gramatike i vokabulara (60 min.).
 • Konverzacija (10-15 min.).

Prema ALTE (Asocijacija provere znanja u Evropi) Diploma srednjeg nivoa odgovara sledećim međunarodnim diplomama:

* Engleski: First Certificate in English (FCE)
* Francuski: Diplôme de Langue Française (DL)
* Nemački: Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)

Informacije o ispitima D.E.L.E. možete pronaći na sledećoj adresi: http://diplomas.cervantes.es

Diploma najvišeg nivoa

Potvrđuje jezičku sposobnost neophodnu za snalaženje u situacijama koje zahtevaju napredni nivo znanja španskog jezika i poznavanje njihove kulture.

Sastoji se od sledećeg:

 • Razumevanje teksta (60 min.).
 • Pismeno izražavanje (60 min) Pisanje pisma i sastava koji nisu privatnog karaktera. Svaki od pisanog teksta treba da sadrži između 150 i 200 reči.
 • Razumevanje slušanog teksta (45 min). Kandidat odgovara na 16 pitanja sa više ponuđenih opcija na 4 audio teksta. Snimak se sastoji od razgovora, odnosno komentara ili izveštaja emitovanih putem medija.
 • Test gramatike i vokabulara (60 min.).
 • Konverzacija (10-15 min.).

Prema ALTE (Asocijacija provere znanja u Evropi) Diploma najvišeg nivoa odgovara sledećim međunarodnim diplomama:

* Engleski: Certificate in Advanced English (CAE)
* Francuski: Diplôme Supérieur d´Études Françaises Modernes (DS)
* Nemački: Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Više informacija:
Informacije o ispitima D.E.L.E. možete pronaći na sledećoj adresi: http://diplomas.cervantes.es

Cene

DELE Inicial:

46 €

DELE Intermedio:

57 €

DELE Superior:

68 €